KvK-nummer (24236454)
BTW-nummer (NL807794028B01)
Handelsnaam (Gunter Naaimachines)
Adresgegevens Jacob Cats straat 2
Contactformulier/ guntercreatief@gmail.com.
telefoonnummer  0181312966

Herroepingsrecht /retour sturen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben ontvangen. Het risico van de retourzending ligt bij de verzender van de goederen. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de orginele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u eerst contact op te nemen met onze webshop. Dit kan per mail naar guntercreatief@gmail.com

Het herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Uitgesloten van garantie zijn:
– Beschadiging door opzet of nalatigheid
– Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
– Normale slijtage
– Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
– Zie ook onze algemene voorwaarden

Voorwaarden van retour:

Het product kan alleen retour worden genomen indien het nog ongebruikt en in de orginele verpakking wordt teruggestuurd. (de klant mag wel het product bekijken maar niet gebruiken) U (de klant) betaald zelf de retour/verzendkosten. Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en kan in de orginele verpakking, voldoende gefrankeerd gestuurd worden naar

  • Gunter Naaimachines
  • Jacob Cats straat 2
  • 3221TL Hellevoetsluis

 

 

.

https://cdn.myonlinestore.eu/94092cba-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_HERROEPINGS%20FORMULIER.pdf?t=1525204211

Modelformulier voor herroeping (Deze info invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

. Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/ herroepen (*):

. Besteld op (DD-MM-YYYY) :

. Bestelnummer :

. Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

. Naam/Namen consument(en)

.Adres consument(en) :

. IBAN Rekeningnummer:

. Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

. Datum(DD-MM-YYYY): 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gunter Naaimachines

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen
Gunter creatief Jacob Cats straat 2 te Hellevoetsluis, hierna te noemen
Gebruiker en een Klant waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Klant wordt
verstaan een natuurlijk persoon met wie Gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen de Klant en de Gebruiker, waar
uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.

4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de levering van producten, wordt daar
mede onder verstaan het leveren van diensten. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken
over een order, wordt daar mede onder verstaan het geven van een opdracht tot het uitvoeren van
een dienst, dan wel een combinatie van een levering van een product en een dienst.

5. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van Gebruiker. Een exemplaar
van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2. Offerte

1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding
of aanbod.

2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Klant ten behoeve van het opstellen van de offerte, dient de
Klant deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking te stellen.

3. Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een aanbieding
vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.

4. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders
op de offerte is vermeld.

6. De in de offerte vermelde prijs is exclusief verzendkosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Verzendkosten staan tevens vermeld op de internetsite van gebruiker.

7. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Gebruiker
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Een gecombineerde of samengestelde offerte verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Door Gebruiker opgestelde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1. Een overeenkomst met Gebruiker, komt pas tot stand wanneer Gebruiker een gegeven order
schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard door middel van het verzenden van een orderbevestiging.
Gebruiker gaat ervan uit dat de verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst
volledig en juist weergeeft. Indien de Klant stelt dat dit niet zo is, dan dient de Klant uiterlijk binnen
twee werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging de onjuistheden en / of onvolledigheden
schriftelijk of elektronisch aan Gebruiker kenbaar te maken.

2. Door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker, verklaart de Klant zich akkoord met de
toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden op de gesloten overeenkomst.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gebruiker passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van deel elektronische overdracht van data en zorgt zij voor
een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Gebruiker daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak
ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst hierop aanpassen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door Gebruiker zo spoedig mogelijk bij de Klant bekend worden gemaakt.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van de leverdatum noodzakelijk zijn. De
Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk door Gebruiker op de hoogte worden gebracht.

4. Indien de wijziging van de overeenkomst te wijten is aan Gebruiker, zullen er geen meerkosten in
rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overeenkomst duur

1. De overeenkomst tussen de Klant en Gebruiker wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de
overeengekomen prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Artikel 6. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Workshops

1. Indien de Klant de overeenkomst tot het geven van een workshop opzegt, dan wel gedeeltelijk opzegt,
daaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging van een aantal deelnemende personen aan
een bepaalde activiteit, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met
de eventuele afleveringskosten daarvan aan de Klant in rekening worden gebracht. Het voormelde is
niet van toepassing indien de Klant de opzegging minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de
workshop Gebruiker heeft medegedeeld.

2. De aan de workshop deelnemende personen dienen zicht tijdens de workshop te houden aan de
huisregels van Gebruiker.

Artikel 7. Levering en Uitvoering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal Gebruiker
orders uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke
reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de Klant zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order
bericht en heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een
consumentenkoop en voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Indien Gebruiker dit noodzakelijk acht is zij gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten
uitvoeren.

5. Aan de leveringsverplichting van Gebruiker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Gebruiker geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt
het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
levering.

6. De Klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen .Indien de Klant weigert bestelde
producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Gebruiker. Deze bijkomende kosten
komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de Klant.

7. Indien de Klant aan Gebruiker schriftelijk of elektronisch opgave doet van een adres, is Gebruiker
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant schriftelijk of elektronisch
opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.

8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan
de Klant bij Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Zichttermijn/herroepingsrecht

1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de Klant
het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen na levering
zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de Klant na afloop van deze termijn de geleverde
producten niet heeft teruggezonden aan Gebruiker is de koopovereenkomst een feit. De Klant is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk
melding te maken bij Gebruiker. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn
geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie). Indien producten door de Klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de
producten zijn verwijderd of producten beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit
artikel. De Klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te
beoordelen of de Klant het product wil behouden.

2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen
dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de
berekende verzendkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde
producten komt geheel voor rekening en risico van de Klant.

3. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien
Gebruiker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld
aan de Klant.

Artikel 9. Garantie

1. Indien blijkt dat een door Gebruiker geleverd product gebreken vertoont en mits binnen de in lid 1 van
het voormelde artikel is gereclameerd, dan wel de melding van het gebrek is gemaakt, dan wel een
product gebreken vertoont binnen de garantie periode zal indien het gebrek niet te repareren is, en
vervanging niet mogelijk door Gebruiker aan de Klant een vergoeding betaald dienen te worden ter
hoogte van het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel.

2. Garantie is slechts van toepassing indien dit bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk is
overeengekomen. De garantietermijn wordt bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk vermeldt
door de Gebruiker.

3. Garantie geldt niet in geval anderen dan Gebruiker wijzigingen aan geleverde producten hebben
toegebracht zonder toestemming van Gebruiker, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van
geleverde producten.

Artikel 10. Afbeeldingen

1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake product eigenschappen en dergelijke op de
internetsite van Gebruiker geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Betaling

1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. De Klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is
overeengekomen. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Gebruiker op de factuur
vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

3. De wijze waarop de Klant kan betalen staan vermeld op de internetsite Gebruiker en wordt door
partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.

4. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in
verzuim en is dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Gebruiker heeft alsdan
het recht vanaf vervaldatum van de betaling termijn een marktconforme rente van tenminste 1% per
maand aan de Klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele
maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Gebruiker toekomende rechten in deze.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Eventuele aansprakelijkheid van Gebruiker zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de
bepalingen in onderhavig artikel.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de
Klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor
Gebruiker bekend behoorden te zijn.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen en/of druk- of zetfouten op haar
website.

4. Eventuele aansprakelijkheid van Gebruiker zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat
door de verzekeraar van Gebruiker afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in
redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen de Klant en Gebruiker, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.

Artikel 13. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een
rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.

3. Gebruiker kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht
voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere
partij.

4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Gebruiker gerechtigd het geleverde deel
overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de Klant. De Klant is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Persoonsgegevens

1. Gebruiker houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden
opgenomen in een bestand. Gebruiker respecteert de privacy van haar Klanten en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit
ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Gebruiker, tenzij de Klant in
gebreke is.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

1. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

2. Modellen, tekeningen, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen en dergelijke die ontwikkeld worden door
Gebruiker zijn en blijven eigendom van Gebruiker totdat de Klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst jegens Gebruiker is nagekomen. Publicatie, vervreemding of andere vormen van
openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 16. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen tussen de Klant en Gebruiker kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 gunter creatief  CONTACT.

showroom bezoek op afspraak

DINSDAG

 WOENSDAG

 DONDERDAG 

  VAN 10.00-16.00 UUR

showroom bezoeken

bel voor afspraak 

   0181 312966

 

kvk(24236454)
BTW-nummer

(NL807794028B01)

guntercreatief@gmail.com

 Jacob cats straat 2 3221TL 

Hellevoetsluis

 

© 2014 - 2024 gunter creatief | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel